AKIAA

Kosovo Allergy Asthma and Immunology Association (KAAIA)

 

President:

Dr. Luljeta Neziri-Ahmetaj

 

Vice-President:

Prof. Dr. Halil Ahmetaj

 

Vice-President

Dr. Xhevat Kurhasani